Scroll to top

TEAM

ZESPÓŁ

Monika Quarcoo
Monika Quarcoo

Educator, therapist, social worker, The Queen of the Ghanaian village, representative of the African Institute in Ghana, with several years of experience in social activities.

In 2010 she participated in a six-month training for social workers and missionaries in South Africa. She has worked with street children and run activities and therapeutic work in local orphanages in Pretoria. A year later, she took part in the European Voluntary Service, taking part in an environmental protection project in Georgia.

For the last 3 years she has been leading social activities equalizing educational opportunities for children and young people from rural areas in Ghana. Participant in the project “Polish Aid” co-financed with the support of the Ministry of Foreign Affairs.

Founder of the “Start from Ghana Foundation.”

Pedagożka, terapeutka, działaczka społeczna, królowa ghańskiej wioski, reprezentantka Instytutu Afrykańskiego w Ghanie, z kilkuletnim doświadczeniem w działaniach społecznych.

W 2010 r. uczestniczyła w sześciomiesięcznym treningu dla pracowników socjalnych i misjonarzy w Południowej Afryce. Pracowała z dziećmi ulicy, prowadziła zajęcia aktywizacyjne i pracę terapeutyczną w lokalnych sierocińcach w Pretorii. Rok później brała udział w programie Europejskiego Wolontariatu, biorąc udział w projekcie na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Gruzji.

Od trzech lat prowadzi działania społeczne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w Ghanie. Uczestniczka projektu „Polska Pomoc” współfinansowanego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Założycielka „Start from Ghana Foundation”.

Eddie Quarcoo
Eddie Quarcoo

Operations Manager transport company in Tema. From the very beginning he supported the activities related to founding Janusz Korczak Day Care Center.

Since 2016 is a member of the Board of Start from The Ghana Foundation.

Responsible for contact with the local authorities.

Manager Operacyjny w firmie transportowej w Temie. Od samego początku wspierał działania związane z powstaniem Janusz Korczak Day Care Center.

Od roku 2016 jest członkiem Zarządu Fundacji.

Odpowiada za kontakt z lokalnymi władzami.

Mabel Boateng
Mabel Boateng

Mabel comes from a small town of Mankessim in southern Ghana; she graduated with honors from high school, and continues preschool and early school education studies at the university.

Since 2014, has worked with Janusz Korczak kindergarten in Duadze village, 8 km away from her hometown; she teaches children and works with teenagers. Since the beginning of 2016 she has been associated with the Foundation.

Mabel pochodzi z Mankessim, niewielkiego miasteczka na południu Ghany. Z wyróżnieniem ukończyła liceum, obecnie studiuje edukację wczesnoszkolną i przedszkolną.

Od roku 2014 współpracuje z przedszkolem Janusza Korczaka w oddalonej o 8 km wiosce Duadze, ucząc dzieci. Prowadzi też zajęcia dla młodzieży. Od początku 2016 roku związana z Fundacją.

Ednifar Quarcoo
Ednifar Quarcoo

Ednifar is studying Rural and Community Development at the Presbyterian University College in Akropong – Akuapem.

From 2016 she has been an intern for the Start from Ghana Foundation helping with administrative tasks.

Ednifar studiuje Rural and Community Development na Presbyterian University Collage w Akropong – Akuapem.

Od roku 2016 odbywa swój staż w Start from Ghana Foundation, pomagając w działaniach administracyjnych.

Seth Entsie
Seth Entsie

Seth comes from Mankessim and coordinates all activities related to renovations and operational infrastructure.

Seth pochodzi z Mankessim, koordynuje wszystkie działania związane z pracami remontowymi i działaniami infrastrukturalnymi.