Scroll to top

PROJECTS

PROJEKTY

Kindergarten

Zajęcia w przedszkolu

The nursery takes care of 80 children between 2 and 5 years old.  The main emphasis is on preparation for school (teaching reading and counting and basic English language), teaching the habits of hygiene, respect for local traditions, singing songs and creative development, as well as fun and sporting activities.

Do przedszkola uczęszcza 80 dzieci miedzy 2 a 5 rokiem życia. W ramach zajęć opiekę nad dziećmi przygotowanie do nauki szkolnej (nauka czytania i liczenia oraz podstawy języka angielskiego), kształtowanie nawyków higienicznych, przekazywanie lokalnych tradycji, naukę piosenek i rozwój kreatywny, zabawy i zajęcia sportowe.

Youth club

Klub młodzieżowy

The club is attended by 25 youngsters; they develop their interests and passions and learn to work as a team, take on responsibilities and cooperation; the “Future Leaders” program organises educational trips, inspiring young people to explore the potential of their own country and raising their awareness – for many of them it’s the first and only possibility to go outside the village.

Do klubu należy ok 25 nastolatków. Nasze cele to: rozwijanie zainteresowań i pasji wspólne przebywanie – nauka pracy grupowej, wzajemnego wsparcia i odpowiedzialności za powierzone zadania w ramach programu „Future Leaders” organizujemy wycieczki edukacyjne, mające na celu zainspirowanie młodzieży do odkrywania ich własnego kraju i poszerzania wiedzy – często jest to dla nich jedyna możliwość, żeby wyjechać poza granice wioski.

Youth Club

Meetings for women

Spotkania dla kobiet

For example: meetings with a midwife and nurses (family planning, contraceptive methods).

Między innymi: planowanie rodziny, metod antykoncepcyjnych (spotkania z położną i z pielęgniarką)

Feeding children

Dokarmianie dzieci

Promoting a healthy lifestyle (the program is partly covered by fees for kindergarten). Children often come to school hungry and it often happens that this is their only meal of the day; meals are prepared from local products, rich in nutrients and carbohydrates to provide the child strength for the day; every Friday children also get fruit for dessert.

Propagowanie zdrowego stylu życia (częściowo pokrywane z opłat za przedszkole). Dzieci często przychodzą do szkoły niedokarmione i zdarza się, że w przedszkolu jedzą jedyny posiłek w ciągu dnia; posiłki przygotowane są z lokalnych produktów, bogate w składniki odżywcze i węglowodany; w każdy piątek w ramach deseru dzieci jedzą także owoce.

Layette action

Akcja wyprawka

Helping families to purchase school supplies for children.
Preparing and sewing school uniforms with the support of local dressmakers.

Pomagamy rodzinom w zakupie materiałów szkolnych dla dzieci. 
Dzięki wsparciu lokalnych krawcowych przygotowujemy i szyjemy mundurki szkolne.

Christmas program

Akcja święteczna

As part of Christmas surprises we are preparing a program for parents, during which the children present their skills; every year we try to prepare individual parcels for all children.

Organizujemy święta dla dzieci z przedszkola w ramach świątecznej niespodzianki przygotowujemy program dla rodziców, podczas którego dzieci prezentują swoje umiejętności; co roku staramy się przygotować indywidualne paczki dla wszystkich dzieci.

Medical support

Wsparcie medyczne

In cases where medical intervention is required, we help to get in touch with a doctor and finance necessary medical assistance or operations.

W przypadkach, gdy wymagana jest interwencja lekarska, pomagamy w kontakcie z lekarzem, finansujemy operacje lub niezbędną pomoc medyczną.