Scroll to top

PLACE

MIEJSCE

Duadze is a village in southern Ghana, with approx. 1,000 inhabitants.
Duadze to wioska na południu Ghany, licząca ok. 1000 mieszkańców.

Duadze

The village does not exist on Google Maps, but it’s here.
Wioska nie istnieje na Google Maps, ale znajduje się tutaj.

The main activities of the inhabitants involve agricultural cultivation and production of palm oil.
Główne zajęcia mieszkańców to uprawa roli i produkcja oleju palmowego.

Approx. 30% of women between 30-45 years are illiterate and cannot read.
Ok. 30% kobiet między 30-45 rokiem życia jest niepiśmienna i nie potrafi czytać.

Children between 5 and 16 years of age are subject to compulsory education. Education is free, but the level of education is low. Government schools are usually overcrowded – often one classroom, temporarily split, holds classes for 2 groups of approx. 100 students. Buying basic school equipment is a big problem for families from the village. There is no educational aid. After graduating from the elementary and secondary school, children in rural areas usually do not have the opportunity for further education or learning a profession.
Dzieci między 5 a 16 rokiem życia objęte są obowiązkiem szkolnym. Edukacja jest bezpłatna, ale poziom kształcenia jest niski. Szkoły rządowe są zazwyczaj przeludnione – często w jednej sali lekcyjnej, prowizorycznie przedzielonej, uczą się równolegle 2 klasy, liczące łącznie ok. 100 uczniów. Zakup podstawowego wyposażenia szkolnego stanowi duży problem dla rodzin ze wsi. Brakuje pomocy edukacyjnych. Po ukończeniu szkoły dzieci z terenów wiejskich zazwyczaj nie mają możliwości dalszego kształcenia i zdobycia zawodu.